List vlastníctva môžeme zjednodušene povedať, že je to občiansky preukaz bytov, stavieb, domov a pozemkov. Na, aké časti sa rozdeľuje a čo všetko z neho môžeme vyčítať?

Obsahové časti listu vlastníctva

List vlastníctva je zostavený z troch základných častí:

 1. MAJETKOVÁ PODSTATA
 2. VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
 3. ŤARCHY

Ešte predtým, ako si každú z týchto častí nižšie predstavíme, je potrebné uviesť, že okrem spomenutých troch častí obsahuje každý list vlastníctva informačnú hlavičku. V hlavičke nájdete naledujúce údaje:

 • okres
 • obec
 • katastrálne územie
 • dátum vyhotovenia
 • čas vyhotovenia
 • údaje platné k

list_vlastníctva_hlavička

Pod informačnou hlavičkou sa nachádza informácia ohľadom toho či je list vlastníctva použiteľný na právne úkony alebo nie. 

Časť A: Majetková podstata

POZEMKY

Ako prvý údaj uprostred nájdete, či sa jedná o parcelu „C“ alebo „E“. Pod týmto údajom sú detailne rozpísané informácie ohľadom konkrétnej nehnuteľnosti. Prvým údajom je parcelné číslo, ďalej tam nájdete výmeru uvedenú (v m2). V poradí tretím údajom je druh pozemku. Poznáme 10 druhov pozemkov:

 • 2 orná pôda
 • 3 chmeľnica
 • 4 vinica
 • 5 záhrada
 • 6 ovocný sad
 • 7 trvalý trávnatý porast
 • 10 lesný pozemok
 • 11 vodná plocha
 • 13 zastavaná plocha a nádvorie
 • 14 ostatná plocha

V neposlednom rade tam určite nebude chýbať spôsob využitia pozemku a jeho umiestnenie. Každé z týchto označení má svoje identifikačné číslo, ktorého vysvetlenie nájdete v legende hneď pod zoznamom parciel.

list_vlastníctva_časť_B_parcely

STAVBY

Ak je na parcele postavená stavba, okrem už spomenutých parciel tu nájdete všetky informácie ohľadom stavby, a to súpisné číslo, parcelu prípadne parcely pozemku, na ktorej je stavba postavená. Druh stavby označený identifikačným číslom, ktorého význam opäť nájdete obdobne v legende ako pri pozemkoch. Ďalším údajom je popis stavby a umiestnenie stavby 1 alebo 2. Pričom číslo jedna označuje intravilán, teda stavbu umiestnenú v zastavanom území obce. Extravilán je označený pod číslom 2. Stavba je v tomto prípade umiestnená mimo zastavaného územia obce.

list_vlastníctva_časť_B_stavby

Časť B: Vlastníci a iné oprávnené osoby

Už podľa názvu je zrejmé, že v časti B budú uvedený/í vlastník/vlastníci nehnuteľnosti, spoluvlastnícke podiely, príp. iné oprávnené osoby (najčastejšie správca).

Pri bytoch je prvou informáciou „vchod“. Vchod nie je nič iné ako presná adresa nehnuteľnosti. Ďalšiu informáciu, ktorú tam nájdete je poschodie resp. nadzemné podlažie. Poslednou informáciu je číslo bytu. Logika samotného označovanie bytov/nebytových priestorov záleží od konkrétneho projektu.

Pod týmto informačným riadkom sa v prípade akýchkoľvek prebiehajúcich zmien zobrazí plomba.

Pod špecifikáciu bytu je umiestnená informácia o podiely na spoločných priestoroch, v niektorých prípadoch aj podiel na pozemku. V čitateli je podlahová plocha bytu (výmera bytu/nebytového priestoru bez balkónu/loggií, ale vrátane pivničnej kobky). V menovateli je uvedená celková podlahová plocha bytov/nebytových priestorov v danom bytovom dome.

V spodnej časti B listu vlastníctva je uvedený titul nadobudnutia. Pod titulom nadobudnutia si môžete predstaviť listinu, na základe ktorej bolo nadobudnuté vlastníctvo k danej nehnuteľnosti. Taktiež je tu uvedený presný dátum, kedy k tomu došlo. Najčastejšími titulmi nadobudnutia sú:

 1. Kúpna zmluva
 2. Darovacia zmluva
 3. Dražba

Časť C: Ťarchy

Posledná časť listu vlastníctva sú ťarchy. Túto časť je potrebné si veľmi dobre skontrolovať pred samotnou kúpou nehnuteľnosti. Ťarchy môžu vzniknúť z rôznych titulov. Najčastejším z nich je záložné právo finančnej inštitúcie (banky). Taktiež tu môžete nájsť záložné práva nebankových spoločností, Štátneho fondu rozvoja, mesta, fyzickej osoby či exekúciu. Okrem spomenutých je možné, že tam nájdete vecné bremená z rôznych titulov (prechod, dožitie, atď,). Ak sa nehnuteľnosť nachádza v ochrannom pásme, v časti C bude uvedená aj táto informácia.